AAU logo

Samarbejde med myndigheder og forskere

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

For forskere

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en samlende betegnelse for forskellige typer af opgaver, rådgivning og beredskaber, som et universitetet udfører for staten og andre offentlige myndigheder. Det kan fx være redegørelser, store undersøgelser, mindre analyser og bidrag til et lovforberedende arbejde. 

Som forsker har du en unik mulighed for at bidrage med kvalificeret forskning, der kan indgå som beslutningsstøtte til myndighederne, der skal fastsætte rammebetingelser og lovgivning på en lang række områder. På den måde kan effekten af din forskning få en ny dimension, og du kan samtidig få en unik adgang til et netværk af samarbejdspartnere. 

Nedenfor kan du få svar på nogle af oftest stillede spørgsmål i forbindelse med samarbejde med myndigheder.

 • +

  Hvad er myndighedsbetjening?

  Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en central opgave for AAU og landets øvrige universiteter. Den udspringer af statens og andre offentlige myndigheders behov for evidensbaseret, uvildig viden, der kan være med til at kvalificere og understøtte samfundsmæssige beslutninger. Det bruges i forbindelse med lovgivning, beredskaber og politikudvikling inden for lang række områder som fx miljø, klima, transport og byggeri. Det handler om at omsætte forskernes viden, så den direkte kan bruges til at, kvalificere og understøtte beslutninger i vores samfund.

  Myndighedsbetjening spiller en vigtig rolle for det politisk-administrative arbejde og er en samlet betegnelse for en række af forskellige opgaver, ekspertbistand og rådgivning, som et universitetet udfører for de offentlige myndigheder. Universiteternes leverancer er normalt baseret på en lang forskningsindsats på det givne område.

  Myndighedsbetjening er et prioriteret indsatsområde på AAU, og en væsentlig komplementerende aktivitet til forskning, uddannelse, fundraising, innovation og virksomhedssamarbejde.

 • +

  Hvad får jeg som forsker ud af at opdyrke myndighedsbetjening?

  Din forskning kan få effekt og når du får en unik adgang til et netværk af samarbejdspartnere uden for AAU, der kan bruge din forskningsresultater, ekspertise, og viden til at løse samfundsmæssige udfordringer. Det kunne fx være på social-, miljø-, eller fødevareområdet. Gennem samarbejdet opnår du derudover en række fordele. Du får blandt anden indsigt i de problemer og løsninger myndighederne arbejder med. Det er en indsigt du kan bruge i din forskning, undervisning og mange andre sammenhænge.  Embedsværket har på deres side en faglig interesse i og et konkret behov for den forskning, du bedriver på dit felt, fordi den giver dem mulighed for at levere bedre løsninger, der hviler på solid evidens. Det gælder både i det administrative arbejde og betjening af det politiske niveau.

  Husk, at følgende succeskriterier gælder for den vellykkede myndighedsbetjening:

  • Din viden og forskning skal være formidlet kortfattet og så konkret som muligt.
  • Formidlingen af dit forskningsområde eller dine resultater skal afleveres rettidigt.

   

 • +

  Hvad kræver det at få opgaver fra myndigheder?

  Det kræver tid, tålmodighed og initiativ at få opbygget en kontakt til en myndighed, men ikke nødvendigvis mange timer. Det er umuligt at sætte en præcis tidsperiode på, hvornår længe du reelt er i gang. Det afhænger af timing, og om du rammer ind den rigtige kontakt. Vigtigt er det dog, at du er vedholdende og opsøgende over for myndigheden. Det er din mulighed for at byde dig til med ekspertviden, der er værdifuld for myndigheden. Se myndigheden som en samarbejdspart, der har brug for en særlig viden, som du kan tilbyde.

 • +

  Hvem kan fortælle mere og hjælpe mig i gang?

  Det kan Thorkild Ærø, der er prodekan for forskningsbaseret myndighedsbetjening og sektorsamarbejde, eller strategisk rådgiver på samme område Klavs Odgaard Christensen. De har begge mange års erfaring med myndighedssamarbejde.

  De har deres daglige gang på AAU´s campus i København og er dermed tæt på ministerier og et stort antal styrelser, men de kommer også til Aalborg og Esbjerg med jævne mellemrum. Du er velkommen til at kontakte begge for rådgivning, sparring og for at blive klogere på feltet.

  Hvis du vil læse mere om forskningsbaseret myndighedsbetjening generelt, er det oplagt at orientere dig i Danske Universiteters Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening (2009).

 • +

  Hvilke fagområder er relevante, når det gælder myndighedsbetjening?

  Miljøområdet er traditionelt et område, der i høj grad benytter sig af myndighedsbetjening, men alle fagområder er som udgangspunkt relevante.

  Forskning og viden på tværs af alle AAU´s fakulteter er relevant at bringe i spil. På det ingeniør- og naturvidenskabelige områder er myndigheder som Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tre af de relevante kunder. For forskere på det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt er relevant at opsøge kontakt til myndigheder som fx Socialstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet og Børne- og Socialministeriet.

 • +

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Start med at drøfte mulighederne med din forskningsgruppe og sektionsleder. I en startfase kan det også være givtigt, at spørge de af dine forskerkollegaer, der har erfaring med myndighedsbetjening om, hvordan de griber det an. Spørg dem om, hvilke opgaver de løser, og hvordan opgaverne understøtter deres forskning. Dine forskerkollegaer har muligvis også en direkte kontakt til en myndighed, du kan bruge og dermed komme hurtigere i gang.

  Dernæst er det en god idé at afsætte lidt tid til at opridse dine 4-5 stærkeste forskningsområder og beskrive, hvad du konkret kan tilbyde den pågældende myndighed med at løse.

  Du kan endda med fordel selv udarbejde dine bud på opgaver og undersøgelser, som kan være relevant viden for myndigheden at have til rådighed i deres arbejde. Husk, at dine forslag skal være kort og konkret. Skriv højst én side, og betragt det som dit visitkort, som kan sende fx før eller efter et møde med embedsværket hos en myndighed.

  Har du brug for gode råd til, hvordan du kommer i gang, er du velkommen til at kontakte Klavs Odgaard Christensen på 2136 9150 eller koc@adm.aau.dk.

   

 • +

  På hvilke områder betjener AAU allerede myndighederne?

  AAU betjener allerede en bred vifte af myndigheder inden for inden for både det naturvidenskabelige og tekniske område og det samfundsvidenskabelige og humanistiske område.

  På det ingeniør- og naturvidenskabelige område løser Institut for Kemi og Biovidenskab flere opgaver for Miljøstyrelsen, og Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) har en rammeaftale med Transport- og Boligministeriet om at levere viden på særligt byggeområdet, der bl.a. rummer det ingeniørvidenskabelige område. På transportområdet løser forskere opgaver for bl.a. Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet.

  På det humanistiske og samfundsvidenskabelige område har AAU's Center for Ungdomsforskning eksempelvis løst flere interessante opgaver for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Kontakt

Thorkild Ærø
Prodekan for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 21426859
E-mail: tka@adm.aau.dk

 

Klavs Odgaard Christensen
Strategisk rådgiver for myndighedsbetjening og sektorarbejde
Tlf.: 2136 9150
E-mail: koc@adm.aau.dk

”Jeg er sikker på, at der er nogle, som vil sige, at forskningsbaseret myndighedsbetjening er mindre ”rigtig” forskning. Jeg gik selv ind i arbejdet med nogen skepsis, fordi jeg frygtede, det ville blive for styret, men det har været super interessant at være med til, og jeg har kun oplevet at have fuld frihed til at lave det metodemæssige set-up, som vi ville. Så længe, vi svarede på de spørgsmål, vi var blevet bedt om at besvare, kunne vi sagtens tilføje vores egne forskningsspørgsmål til feltarbejdet.”

Anne Görlich, lektor ved Center for Ungdomsforskning på AAU